През май 2015 г. Европейската Комисия публикува Стратегията „Digital Single Market Strategy for Europe”. Като част от тази стратегия Комисията фокусира вниманието върху нуждата от улесняване на достъпа до онлайн пазари, засилването на влиянието  на дигиталните мрежи и напредъка на дигиталната трансформация на малките и средни предприятия (МСП), които представляват 99% от целия европейски бизнес.

Следвайки тази стратегия, новите унифицирани правила, въведени с GDPR, ще благоприятстват по-лесния достъп на малките и средните предприятия до нови пазари. Същевременно като се имат предвид по-ограничените възможности, а в много случаи и липсата на специализирана експертиза, практическото приложение на регулациите в сферата защита на личните данни поставят предизвикателства пред МСП.

Подобно на големите компании, МСП трябва проактивно да имплементират мерки, с които да спазват правата на субектите на данни.

Част от действията, които трябва да предприеме всяка една компания, са:

  • да защити правата на субектите, които й предоставят своите данни;
  • да имплементира data protection by design, т.е. да внедри механизми за защита на данните в продуктите и услугите още от момента на тяхното създаване;
  • ако обработва данни за друга организация, да се увери, че има подписан договор с конкретните отговорности на всяка една от страните;
  • да провери дали за нея е налице изискване от задължително назначаване на длъжностно лице по защита на личните данни.

Нашите експерти работят съвместно с браншови организации по разработването на добри практики, решения и препоръки, които да помогнат на МСП в имплементирането на релевантното законодателство.

Други GDPR решения