Общи условия за използване на интернет сайта на Асоциация за защита на личните данни

Благодарим Ви, че посетихте интернет страницата ни. Ние, Асоциация за защита на личните данни ( наричана по-долу за краткост „АЗЛД“ или „Асоциацията“), Ви молим, да отделите време,  за да прочетете внимателно настоящите Общи условия за ползване (наричани по-долу в текста  „Общите условия“, „Условията за ползване“).

Те поясняват редица въпроси, включително правилата за използване на нашата страница, като съдържат и допълнителна информация за Вашите права.

 

Общи разпоредби

С първоначалния си достъп до интернет страницата www.mydata.bg (наричана за краткост „Сайт/а“ или „Страница/та“), независимо от начина на достъп (чрез персонален компютър, мобилно или друго устройство и т.н.), както и при всяко следващо посещение и/или използване на намиращите се в нея информационни ресурси, Вие потвърждавате, че сте прочел/а, разбирате смисъла и приемате настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях и се задължавате да ги спазвате.

В случай, че не сте съгласен/на с всички Общи условия по-долу, моля, не използвайте този Сайт.

 

Основни понятия

По смисъла на настоящите условия:

„потребител“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

„услуга/и“ на сайта включва достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

„злонамерени атаки на трети лица“  са действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само претоварване на сървъра, проникване в сървъра, кражба на данни и др.

 

Право на собственост върху Съдържанието

Всички кодове,  програми, схеми, графики, аудио, видео или  фото файлове, софтуер, приложения и информация, публикувани или достъпни на Страницата, както и всички авторски права, права върху търговски марки, дизайн  и други права на интелектуална собственост върху тях (заедно наричани „Съдържание“), са наша собственост или собственост на наши членове, партньори, лицензодатели, и/или доставчици, предоставили ни правата за използване на Съдържанието.

Това включва, без ограничение, организацията и оформлението на Страницата и използвания за тази цел софтуер,  наша собственост или собственост на нашите членове, партньори, доставчици и/или лицензодатели. и/или предоставили ни правата за използване на Съдържанието.

Използвайки нашата Страница, Вие се съгласявате, че  Съдържанието и неговите компоненти са достъпни единствено за лично ползване.

 

Права на потребителя

Като потребител на нашата Страница, Вие може да разглеждате, копирате и разпечатвате, възпроизвеждате, публикувате, разпространявате нашите авторски  материали, при спазване на изискванията на чл.24 от Закона за авторското право и сродните му права и при наличието на следните кумулативни условия:

  1. Материалите ще се използват от Вас с информационна цел, за лична и нетърговска употреба;
  2. Ще осигурите върху всяко копие на материал запазването на всички знаци за запазени права, лого или други подобни, разположени върху оригиналния материал;
  3. Ще запазвате посочването на Асоциацията като автор на материала.

 

Като потребител, Вие се съгласявате и приемате да не създавате връзки към Сайта, посредством които се извършва:

  1. Неправомерно (включително подвеждащо и заблуждаващо) използване на наименованието, логото и други обекти на интелектуална собственост на Асоциацията, достъпни чрез Сайта;
  2. Въвеждане в заблуждение по отношение на унифицирания адрес (URL) на този Сайт и/или заобикаляне на заглавната страница (homepage) на Сайта или страниците, съдържащи условията за използване на Сайта или за поверителност на личните данни, включително създаване на директни връзки към публикувана на вътрешните страници информация;
  3. Използване на рамки, посредством които у третите лица се създава погрешната представа, че елементи и/или материали от Сайта са част Ваша интернет страница

АЗЛД си запазва правото да изисква от всеки потребител, създал връзки от категорията на описаните по-горе, да заличи незабавно тези връзки.

 

Тъй като съдържанието на Сайта е обект на авторски права и права на интелектуална собственост, неоторизираното използване на материали, изображения, графично оформление или други елементи от съдържанието на Сайта може да наруши авторски права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост на АЗЛД и/или на негови членове, партньори, лицензодатели, и/или доставчици, предоставили правата за използване на съответните елементи. Всеки потребител е длъжен да обезщети АЗЛД за всички претърпени вреди и пропуснати ползи в резултат на неправомерно рефериране към и/или използване, възпроизвеждане, публикуване, видоизменяне, интерпретиране, превеждане и други подобни на които и да е елементи от съдържанието на Сайта.

 

Достъп до страницата

Ако срещате затруднения при използването на Страницата от определени браузери или софтуер или желаете да ни помогнете да подобрим условията за достъп, моля свържете се с нас на имейл  bulgaria.dpa@mydata.bg

Ние ценим Вашите коментари и Вашите предложения ще ни помогнат за подобряване на Страницата.

 

Освобождаване от отговорност

Публикуваните от нас материали, документи и информация не са предназначени да предоставят правен или друг вид професионален съвет или консултация. Материалите, документите и информацията имат за цел да акцентират върху въпроси, които са от значение за повече от един потребител, да дадат най-обща представа за разглежданата материя.

Поради горното, Ви уведомяваме, че всички материали, документи и информация, съдържащи се на нашия Сайт, имат принципен характер, не са обвързани с конкретни факти и обстоятелства и се предоставят от нас безвъзмездно.

Ние правим всичко възможно, за да поддържаме на Сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. В тази връзка, не носим отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт.

Ние не носим отговорност за Вашите субективни възприятия и интерпретации на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси, намиращи се в нашия Сайт, както и не носим отговорност за информацията (в това число за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в други сайтове, към които настоящият Сайт съдържа препратки.

Съдържащите се на Сайта материали, документи и информация са изготвени към определен момент и са съобразени с действащото към този момент законодателство в сферата на личните данни. Въпреки това се стараем непрекъснато да следим за последните законодателни промени, така че да Ви осигурим непрекъсната актуализация на вече публикуваните на Сайта материали, документи и информация съобразно последващите нормативни промени.

Информираме ви, че като Потребители на Сайта, Вие използвате материалите, документите или информацията, съдържащи се на Сайта и взимате решения за извършването и/или не извършването на определени действия въз основа на същите, изцяло на свой собствен риск. В тази връзка,  отговорността и риска от преки или косвени загуби и/или пропуснати ползи, произтичащи от използването/ прилагането на материал, документ или информация, съдържащи се на Сайта в изцяло Ваша.

Ние, нашите партньори, доставчици и членовете на нашата Експертна общност не носим отговорност за каквито и да било преки или косвени вреди от какъвто и да е характер, произтичащи от използването или прилагането от Вас на материалите, документите и информацията от Сайта.

Не Ви препоръчваме да предприемате действия или да се въздържате от предприемането на действия без да сте потърсил/а професионален правен съвет и да е обсъдил конкретните особености на Вашия случай с адвокат или квалифициран професионален консултант от съответната област.

 

Други условия

Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия.

 

Промени

АЗЛД си запазва правото да извършва промени в настоящите Условия  по всяко време, като своевременно публикува тези промени в Сайта.

 

Настоящите Общи условия са приети и влизат в сила считано от 30.07.2018 г.