Цена от 900 лв без ДДС до 9 500 лв без ДДС

Цената е в зависимост от сложността на организацията, мащаба на обработване, типовете дейности по обработване на лични данни, наличието на специфични хипотези. Определя се след предварително попълване на въпросник от страна на компанията/ организацията.

Основни дейности, включени в услугата

Анализ на дейностите по обработване на лични данни в контекста на реализиране на предмета на дейност на компанията/ организацията и препоръки

Основни области за анализ и оценка:

 • личните данни и дейностите по тяхното обработване в компанията/ организацията;
 • законосъобразност на обработването;
 • проверка и определяне на правното основание;
 • спазване на принципа за прозрачност;
 • ограничение на срока за съхранение на данните;
 • минимизиране на данните;
 • идентифициране на обработващите и съвместните администратори;
 • прилагани политики, процедури, правила, договори с трети лица;
 • анализ на риска с преглед на съществуващите технически и организационни мерки за защита на данните;
 • предоставяне на препоръки за оптимизиране или въвеждане на организационни и технически мерки за защита на личните данни.

Изготвяне на документация

След извършения анализ се изготвя необходимата документация, която може да включва:

 • индивидуални политики за защита на личните данни;
 • индивидуални процедури за спазване изискванията на закона (напр. Процедура за разглеждане на исканията от субекти на данни, Процедура за реакция/уведомяване в случай на нарушение на сигурността на личните данни);
 • декларации (напр. Декларация за поверителност, Декларация от служител);
 • регистри (напр. Регистър на дейностите по обработване на лични данни, Регистър на исканията от субекти на данни и др.);
 • формуляри, заявления (напр. Искане за упражняване на правата на субектите на данни, Формуляр за уведомяване на надзорния орган за нарушение на сигурността на личните данни и др.);
 • споразумения с външни лица (обработващи или съвместни администратори на лични данни);
 • анализ и оценка на риска;
 • оценка на въздействие (при наличие на задължителни предпоставки).

Нуждаете се от допълнителна информация и подробности?