Външно изнасяне на цялостното изпълнение на функцията на фиксирана месечна цена

Подходящо за

Компании/ организации, които не разполагат със свой вътрешен подготвен персонал в областта или с финансов ресурс за наемането му или извършват по-комплексни дейности по обработване на данни, но наемането на цялостен екип от специалисти би се оказало твърде голям разход за тях – онлайн магазини, училища, детски градини, хотели, юридически лица с нестопанска цел, дистрибуторски компании, компании – производители и строителни компании, в които работят над 250 служители, магазини (вериги) за продажба на стоки, други организации, за които е задължително или искат да имат длъжностно лице по защита на данните.

Предимства

Компанията/ организацията спестява разходи за осигуровки, обучения и други, свързани с назначаването на вътрешен служител, разходи. Спестява се време за наемане на персонал. Чрез аутосрсването на длъжността компанията/ организацията си осигурява достъп до екип от подготвени в областта специалисти с разностранна експертиза. Увереност в компанията, че няма да се окаже в ситуацията на „напуснал служител“. Фиксирана месечна такса. Евентуални разходи за непредвидени ситуации са възможни в много ограничени и извънредни ситуации.

Цена на месечна такса от 350 лв без ДДС до 2000 лв без ДДС

Определя се след предварително попълване на въпросник и дефиниран обхват. При големи и сложни структури, цената може да надвишава 2000 лв месечно.

Чрез избора на услугата си осигурявате поемане на цялостната функция на длъжностното лице по защита на данните на предварително договорена месечна цена.

Основни дейности, които се извършват

  • Първоначална проверка на съответствието;
  • Предоставяне на служител за контактно лице със субектите на данни;
  • Осигуряване на служител като контактно лице с надзорния орган;
  • Изработване на необходимата документация в областта на защитата на личните данни (политики, процедури, регистри, оценки, проекти на договори с обработващи лични данни и др.);
  • Предоставяне на регулярна информация за законодателни промени и добри практики в областта на защитата на личните данни;
  • Периодични проверки за спазване на политиките и процедурите за защита на личните данни от страна на служителите;
  • Обучение на служителите;
  • Съдействие при постъпили искания от субекти на данни;
  • Съдействие при извършване на проверки от страна на надзорен орган;
  • Консултации и оказване на съдействие по други текущи въпроси, свързани със защитата на личните данни, например, но не само, въвеждане на нови системи за обработване на лични данни, извършване на оценки на риска и оценки на въздействието върху сигурността на личните данни, преглед и актуализация на въведените политики и процедури.

Нуждаете се от допълнителна информация и подробности?