Подходящо за

Компании/ организации, които не разполагат със свой вътрешен подготвен персонал в областта или с финансов ресурс за наемането му – онлайн магазини, училища, детски градини, хотели, юридически лица с нестопанска цел, дистрибуторски компании, компании – производители и строителни компании, в които работят над 250 служители, магазини (вериги) за продажба на стоки, други организации, за които е задължително или искат да имат длъжностно лице по защита на данните.

Предимства

Чрез това предложение компаниите/ организациите спестяват разходи за осигуровки, обучения и други, свързани с назначаването на вътрешен служител, разходи. Същевременно чрез аутосрсването на длъжността се осигурява достъп на компанията/ организацията до екип от подготвени в областта специалисти с разностранна експертиза.

Цена 1200 лв без ДДС годишно – еднократна такса

Чрез аутсорсването на изпълнението на длъжността на външен експерт и избора на „Пакет Основен“, компанията/ организацията си осигурява квалифицирано длъжностно лице на разположение за целия период на договора, както и по-долу описаните дейности, чрез които се подпомага спазването на законодателството.

Дейности, включени в цената

  • Предоставяне на служител за контактно лице със субектите на данни;
  • Предоставяне на служител за контактно лице с надзорния орган;
  • Предоставяне (при поискване) на образци на политики/ процедури, бланки, регистри;
  • Предоставяне на регулярна информация за законодателни промени, добри практики;
  • Извършване на осведомителна кампания за служителите под формата на месечни кратки презентации, писма, напомняния.

Допълнителни дейности

При необходимост и възникнали текущи въпроси, извън гореописаните дейности, компанията/ организацията получава съдействие и квалифицирана помощ на цена, изчислена на база конкретната нужда и възлагане, което значително намалява разходите ѝ.

Възложените допълнителни дейности се предоставят в кратки срокове (съгласно уговореното в договора) и на цена от 80 лв без ДДС на час.

Такива допълнителни дейности биха могли да бъдат (изброяването е примерно и само за ориентир): преглед на документация, изготвяне на споразумения, изготвяне на отговори до институции, отговори до физически лица, съдействие при изготвянето на оценки, становища по конкретни въпроси, съдействие за спазването на принципа за защита на данните на етапа на проектиране, извършване на периодични проверки, индивидуално фирмено обучение на служители на място и др.

Нуждаете се от допълнителна информация и подробности?