Адв. Люнчева от АЗЛД за решението на Съда на ЕС относно „правото да бъдеш забравен“ при резултатите от интернет търсачка

В предаването „Икономика и бизнес“ на „Канал 3“ адв. Деница Люнчева коментира последното решение на Съда на ЕС, касаещо упражняването на „правото да бъдеш забравен”, изразяващо се в заличаване на резултати от търсене на интернет търсачка.

Съгласно решението, когато се изпълнява искане за премахване на резултатите при търсене в интернет, управляващото интернет търсачка лице е длъжно да извърши премахването не във всички версии на своята търсачка, а само във версиите й, съответстващи на всички държави членки на ЕС. Посоченото решение на Съда на ЕС е постановено по преюдициално запитване за тълкуване на Директива 95/46/ЕО (отменена при влизането в действие на Регламент (ЕС) 2016/679) и е отправено до Съда в рамките на съдебно производство, страна по което е Google LLC (правоприемник на Google Inc.).

Интервюто с адв. Люнчева можете да гледате тук: http://kanal3.bg/video/23794-Ikonomika-i-biznes%252C-28.09.2019-g.%253A-Denica-Lyuncheva-ot-Asociaciya-za-zashtita-na-lichnite-danni

Тектът на решението на Съда на ЕС можете да прочете тук: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218105&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=477825