Проверете какви Ваши лични данни има налични в публичните регистри и как се използват те!

От 26 юни 2018 г., на официалната интернет страница на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), функционира нова услуга – „Предоставяне на персонална справка на физическо лице за достъп от трети лица до негови данни, налични в регистри, през Средата за междурегистров обмен RegiX“.

Чрез нея всеки гражданин вече може да провери кои негови лични данни фигурират в публичните регистри и как те се използват от администрациите.

Проверката е възможна от всеки персонален компютър с достъп до интернет през Системата за електронно връчване, поддържана от ДАЕУ.

Прочетете повече на: https://www.e-gov.bg/bg/news/100