Съвместно становище от БТПП и АЗЛД по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) беше приет през 2016 година, но влизането му в сила бе отложено за 25.05.2018 г. Считано оттогава, Регламентът се прилага пряко във всички държави-членки на ЕС, включително и в България, като неспазването му от страна на администратор и/или обработващ лични данни може да доведе до прилагането на административни мерки, включително санкции, в значителен размер.

Предстои скоро да бъдат гласувани на второ четене предложените промени в българският закон за защита на личните данни.

Тук можете да се запознаете с целия текст на съвместното становище  на БТПП и АЗЛД по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни: https://mydata.bg/wp-content/uploads/2018/10/iz723-8.pdf