Становище на АЗЛД по покана на Конституционния съд

Асоциация за защита на личните данни (АЗЛД), като отговорна неправителствена организация, осъзнава важността както на правото на свободно изразяване и информация чрез журналистическа, академична, литературна и художествена дейност, така и на правото на неприкосновеност на личния живот и защитата на личните данни. В този смисъл намираме, че следва да бъдат полагани усилия в посока на повишаване на чувствителността на обществото както по въпросите, свързани с евентуалната „цензура“, за да не бъде тя допускана, така и по въпросите, свързани с неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни, за да се постигне по-дълбоко и правилно разбиране от страна на всички страни, както и разумно балансиране на конкуриращите се фундаментални права при спазване принципа на пропорционалноста. Убедени сме, че само такъв подход може да допринесе до качествено развитие на обществените отношения и фундаменталните принципи на едно демократично общество.

Можете да прочетете становището ни на следния линк: http://www.constcourt.bg/bg/Cases/Details/559